Browse French


a


abaisse, ilnə̀ʼv.tr
abandonnémbùbidéo
abandonne, ildʉ̀1v.trhɨ̀ʼv.tr
abandonne, ilkéé1v.tr
abat, ilkə̧̀ə̧v.tr
abat, ildʉ̀1v.trdʉ́2v.repet.tr
abcèshʉ́ʼ2n.2
abcès, il fait unhʉ́ʼ1v.i
abdomenha̧g vúvùgn.cp
abeillenàamn.1nàlȩn.1
abeille (sauvage)bə́bə́dn.1
abondanceha̧gn.1
aboutit, ilsí̧ʼv.i
abstient, il sʼkȩ̀ȩ̀v.tr
à cause deyúú2lo
accable, ilmbììv.tr
accapare, ilv.tr
accepte, ilfȩ̀ȩ̀v.tr
acclame, iltàʼv.tr
accompagne, ilpà̧ŋ̀v.tr
accompagne, ilbaʼv.tr
accompagne un peu, ilyà̧a̧v.tr
accomplissementséʼ2n.1
accomplit, iltídv.tr
accouchementha̧g kalɨ́n.cp
accroche, ilsə́ə́v.trsə́g1v.tr
accroche, il sʼhí̧yv.i
accroupir, sʼʼyɨnidéoʼyʉ́n°idéo
accroupit, il sʼmbʉʉ2v.ipòòv.isábv.isàbv.tr
accuse faussement, ilv.trsə̧̀ʼv.tr
achète, ilhɨ̀v.tr
achète, ilfȩ̀ȩ̀v.tr
achève, ilv.tr
à côtédáŋ́2lo
active, ilkàbv.trpúúv.tr
adjure, ilsà̧à̧2v.tr
admire, ilhɨ́ɨ́1v.trka̧a̧v.tr
adosse à (une chaise), il sʼɓəgv.i
adresse à, il sʼbìì2v.tr
adroit, êtredìiv.tr
adultèreɓáa2n.1
affairemoo1n.2
affamégo̧mnáqual.na
affiche, illáʼv.tr
agite, ilgíív.tr
agite, il sʼdì̧ì̧2v.i
agitent, ils sʼdí̧í̧v.repet.i
agressifdèèkə̀ŋ̀qual.1